VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup produktov a služieb poskytovaných Predávajúcim cez webové rozhranie https://heroines.sk/, ktoré je prevádzkované spoločnosťou:

HOOD & GOLDFISH s.r.o. so sídlom Herlianska 18, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 688 280.

2.    Obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy okamihom jej uzatvorenia a definujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán, tzn. Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania kúpnej zmluvy odlišné od ustanovení Obchodných podmienok, majú prednosť pred Obchodnými podmienkami.

3.    V prípade akýchkoľvek návrhov na zmenu alebo doplnenie Obchodných podmienok je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho emailom na adrese: info@heroines.sk. Potvrdením tlačidla s označením „objednať“ alebo „odoslať“ Kupujúci potvrdzuje, že si Obchodné podmienky pozorne prečítal, ich obsahu porozumel a vyjadruje vôľu sa Obchodnými podmienkami riadiť. Súčasne súhlasí, že do zmluvného vzťahu s Predávajúcim vstupuje slobodne, vážne, nie v omyle, v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

4.    Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť a dopĺňať bez povinnosti oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu vopred.

5.    Obchodné podmienky platia od 1.11.2022.

 

I.      VYMEDZENIE POJMOV

Obchodné podmienky - sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Predávajúci - je HOOD & GOLDFISH s.r.o. so sídlom Herlianska 18, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika. Predávajúcim, IČO: 51 688 280.

Kupujúci - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania  https://heroines.sk/ uzavrie s Predávajúcim kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva - je právny vzťah uzatváraný medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s nákupom produktov a služieb podľa čl. II Obchodných podmienok.

Zmluva uzatvorená na diaľku - je kúpna zmluva uzatvorená cez webové rozhranie alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si Kupujúci hradí osobitne.

Odoslaním objednávky - Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky https://heroines.sk/, emailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Klientská zóna - je členská sekcia webového rozhrania prístupná Kupujúcim, ktorí uhradili cenu za produkt a/alebo službu v plnej výške, a to prostredníctvom jedinečných prístupových údajov   Kupujúceho.

 Klub HEROINES - je sekcia webového rozhrania prístupná všetkým fyzickým osobám, ktoré sa zaregistrovali do tejto sekcie uvedením mena, priezviska a emailovej adresy.

Produkt alebo Digitálny obsah - sú elektronické knihy, audio, video obsah a iné produkty uvedené na web rozhraní  https://heroines.sk/.

Služba - je koučing, styling, konzultácie, kurzy, workshopy, prednášky a semináre vykonávané online alebo osobne Predávajúcim v prospech Kupujúceho.

Aplikovateľné právne predpisy - sú právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim, tzn. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, zák. č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Webové rozhranie - je  webová stránka https://heroines.sk/.

 

II.    OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Predávajúci vyhlasuje, že má oprávnenie na dodanie produktov, digitálneho obsahu a na poskytovanie služieb v súlade s platnou legislatívou na území Slovenskej republiky. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať služby riadne a včas, s najvyššou odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni.

2.    Webové rozhranie uvádza zoznam ponúkaného digitálneho obsahu a služieb Predávajúceho, vrátane popisu, čo príslušný produkt alebo služba obsahuje, komu je určená a v akej forme ju Predávajúci poskytuje. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy.

3.    Kupujúci si objednáva produkt alebo službu Predávajúceho cez webové rozhranie, tzn. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára, emailom alebo telefonicky.

4.    Pre objednanie produktu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, ktorý Kupujúci vyplní a ktorý obsahuje informácie o objednávanom produkte alebo službe (výberom vo formulári a prípadne množstvo objednaného produktu), údaje pre fakturáciu (meno a priezvisko, alebo obchodné meno Kupujúceho) a spôsob platby. 

5.    Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný skontrolovať údaje vložené do objednávkového formulára a opraviť prípadné chyby a nesprávnosti. K odoslaniu objednávky Kupujúcim dôjde kliknutím na tlačidlo „odoslať“ alebo „objednať“. 

6.    Predávajúci informuje Kupujúceho o obdržaní objednávky emailom zaslaným na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Kupujúci môže zrušiť objednávku do momentu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Predávajúcim. Objednávku môže Kupujúci zrušiť mailom alebo telefonicky na adrese uvedenej v týchto Obchodných podmienkach. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky je Kúpna zmluva uzatvorená. Akékoľvek zmeny kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) môžu zmluvné strany urobiť na základe dohody, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak.

 

III.  CENA PRODUKTOV A SLUŽIEB A PLATBY ZA PRODUKTY A SLUŽBY 

1.    Na webovom rozhraní sú uvedené aktuálne platné ceny produktov a služieb Predávajúceho. Pri akciových cenách sú uvedené podmienky ich uplatnenia a doba platnosti. Uvedené ceny sú konečné, ak sa na produkt alebo službu neaplikuje daň z pridanej hodnoty.

2.    Dohodnutá cena je cena uvedená pri produkte alebo službe v momente odoslania objednávky Kupujúcim. Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní, alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy vzniknutej bez zavinenia Predávajúceho, Predávajúci si vyhradzuje právo na jej opravu. V prípade, že Kupujúci uhradil zjavne chybnú cenu, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene ceny v dobe medzi odoslaním objednávky Kupujúceho a jej potvrdením Predávajúcim, platí cena platná v momente odoslania objednávky. 

3.    Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať produkt alebo službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny.

4.    Cenu môže Kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

i)          bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho, pričom pokyny k platbe v podobe faktúry obdrží Kupujúci emailom potvrdzujúcim prijatie objednávky od Predávajúceho,

ii)         bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti pays.cz s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva Kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti pays.cz s.r.o.,

iii)       iný, výslovne dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5.    Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť na zaplatení ceny za produkty a služby v splátkach. Maximálny počet splátok je 6. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo dodať produkt alebo službu až po úhrade ceny za produkt alebo službu v plnej výške. O tejto povinnosti bude Kupujúci upozornený v potvrdení objednávky za produkt alebo službu a uzatvorení dohody o splátkach.

6.    Cena je splatná do 14 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Kupujúci splní povinnosť úhrady ceny za produkt alebo službu pripísaním príslušnej čiastky v prospech bankového účtu Predávajúceho.

 

IV.  PODMIENKY POSKYTOVANIA PRODUKTOV A SLUŽIEB PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU

1.    Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený a Kupujúci má právo na poskytnutie bezplatnej konzultácie k poskytovaným produktom a službám, ktorá prebieha telefonicky v dĺžke 20 minút. Náklady na túto službu znáša Predávajúci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

2.    Produkt zasiela Predávajúci po uhradení ceny za produkt v plnej výške na elektronickú adresu zadanú Kupujúcim, alebo zaslaním odkazu, na ktorom je produkt alebo digitálny obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

3.    Digitálny obsah dodá Predávajúci Kupujúcemu formou prístupu do Klientskej zóny. Digitálny obsah vyžaduje, aby mal Kupujúci k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi a iným obsahom vo formátoch .pdf, .mp3, mp4 a/alebo inými bežne dostupnými formátmi.

4.    Po uhradení ceny za službu obdrží Kupujúci emailom prihlasovacie údaje do Klientskej zóny, ktorá obsahuje všetky materiály potrebné na poskytovanie služby Predávajúcim Kupujúcemu. 

5.    Predávajúci sa zaväzuje poskytovať dohodnuté služby spôsobom podľa dohody s Kupujúcim, pričom formu poskytovania si zmluvné strany dohodnú podľa potrieb a požiadaviek Kupujúceho. Predávajúci poskytuje služby osobne alebo elektronicky, v čase dohodnutom zmluvnými stranami a potvrdenými elektronickými prostriedkami.

6.    Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny pri poskytovaní služieb. K takýmto zmenám patrí napríklad realizácia poskytovanej služby, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

7.    Po dodaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať funkčnosť a dostupnosť obsahu produktu alebo digitálneho obsahu a kontaktovať Predávajúceho v prípade, ak zistí nedostatky alebo vady. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie na odstránenie týchto nedostatkov alebo vád a odstrániť ich v čo najkratšom možnom čase.

8.    Digitálny obsah zasiela Predávajú Kupujúcemu na emailovú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť produktu alebo služby v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti internetového pripojenia Kupujúceho. Krátkodobá nedostupnosť produktov alebo služieb  v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru nemá vplyv na zodpovednosť Predávajúceho pri poskytovaní produktov a služieb. Webové rozhranie môže byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho. 

9.    Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie iným osobám. Digitálny obsah slúži výlučne Kupujúcemu a je dušeným vlastníctvom Predávajúceho. Jedná sa o postupy, návody a odporúčania a pre ich úspešnú aplikáciu je nevyhnutná vyššia miera angažovanosti Kupujúceho.

10.     Služby poskytované Predávajúcim majú charakter postupov a odporúčaní. Nie sú zdravotnými službami a  v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú zdravotnú starostlivosť.

11.     Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a chrániť prístupové údaje do Klientskej zóny pred ich zneužitím treťou osobou. Kupujúci sa zaväzujete udržiavať údaje v Klientskej zóne aktuálne a pravdivé. V prípade porušenia  povinností Kupujúceho týkajúcich sa ochrany autorských práv alebo závažného porušenia Obchodných podmienok si Predávajúci vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení zneprístupniť Kupujúcemu vstup do Klientskej zóny.

 

V.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Kupujúci môže od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odstúpenie je možné vykonať emailom na adresu: info@heroines.sk vyhlásením, že Kupujúci odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú cenu za produkt alebo službu najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Peňažné prostriedky vráti Predávajúci Kupujúcemu rovnakou formou, ako boli uhradené Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

2.    Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vadného plnenia Predávajúcim. Za vadné plnenie sa považuje, ak Predávajúci napriek písomnej výzve Kupujúceho opakovane neplní svoje povinnosti pri poskytovaní služieb riadne a včas, alebo nedodá Kupujúcemu produkt v požadovanej kvalite. V tomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu cenu produktu v plnej výške a cenu služby vo výške v akej nedošlo k poskytnutiu plnenia zo strany Predávajúceho.

3.    Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak napriek písomnej výzve  Predávajúceho, sa Kupujúci dopúšťa podstatného porušenia povinností z kúpnej zmluvy, najmä v prípade, že došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených aplikovateľnými právnymi predpismi. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade ceny ani v lehote 3 dní po dni splatnosti. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší od začiatku. 

 

VI.  ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMAČNÝ PORIADOK  

1.    Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.    V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, alebo výskytu väčšieho počtu vád, má Kupujúci právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že Kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy ani si neuplatní právo na dodanie nového produktu bez vád, môže požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže Kupujúci žiadať i v prípade, ak Predávajúci nedodá nový produkt bez vád, rovnako tiež v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spôsobilo Kupujúcemu značné problémy. Vzhľadom na charakter produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.

3.    Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ pred prevzatím produktu Kupujúci vedel, že produkt má vadu, alebo vadu sám spôsobil. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.

4.    Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady emailom na adresu heroines@heroines.sk, v predmete je nutné uviesť označenie „Reklamácia“. Predávajúci priloží k reklamácii i) popis reklamovanej vady a ii) návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybaví Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade opodstatnenej a Predávajúcim uznanej reklamácie sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnú na náhrade reklamovaného produktu, alebo na ďalšom postupe.

5.    Náhrada škody pri neprevzatí služby. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú cenu. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je Kupujúci povinný zaplatiť cenu za službu. Pri určovaní výšky náhrady škody, Predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len sčasti.

6.    Storno podmienky. Konzultačné/koučingové služby môžu byť Kupujúcim zrušené alebo presunuté najneskôr 24 hodín pred dojednaným termínom ich poskytnutia. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch si Predávajúci účtuje storno poplatok vo výške 100 % z ceny.

7.    Kupujúci nemá nárok na náhradu ním spôsobeného meškania, nedodržania termínu a času stretnutia.

8.    Kurzy, školenia, semináre, tréningy a workshopy môže Kupujúci stornovať  písomne emailom na adresu: heroines.sk, 4 týždne pred začiatkom termínu poskytovania služby bez poplatku. Pri storne v období od 4 týždňov pred začiatkom aktivity môže Predávajúci účtovať storno poplatok vo výške 50 % z ceny služby, od 1 týždňa pred začiatkom  poskytovania služby 100 % z ceny služby.

9.    Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

VII.     SÚBORY COOKIES

1.    Webové rozhranie používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako Kupujúci používa webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA.

2.    Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môže Kupujúci odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. V prípade znefunkčnenia súborov cookie podľa predchádzajúcej vety môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti webových stránok. Používaním web stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

VIII.   AUTORSKÉ PRÁVA

1.    Obsah web stránky heroines.sk je duševným vlastníctvom autora a je chránený podľa zák. č.  185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a inými aplikovateľnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej Republiky. Obsahom stránky sa rozumie grafický vzhľad – dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový aj obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti web stránky. Sťahovanie, kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie web stránky akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie alebo neuvedenie zdroja a bude postihované podľa Autorského zákona.

2.    Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu web stránky heroines.sk.